Əsas səhifə NORMATİV HÜQUQİ AKTLAR QƏRARLAR QƏRARLAR - 2011 Istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta tariflərinin müəyyən edilməsi haqqında

Istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta tariflərinin müəyyən edilməsi haqqında

ÇapE-poçt

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLIKASI NAZIRLƏR KABINETININ
Q Ə R A R I

Istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində  peşə  əmək  qabiliyyətinin itirilməsi

hallarından  icbari  sığorta tariflərinin müəyyən

edilməsi haqqında

«Istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta tariflərinin müəyyən edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 5 noyabr tarixli 200 nömrəli qərarından irəli gələn vəzifələrin təmin edilməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta tariflərinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə peşə riskinin dərəcələri Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2008-ci il 14 noyabr tarixli qərarı və Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 2008-ci il 22 dekabr tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş «Iqtisadi       Fəaliyyət Növləri Təsnifatının 3-cü versiyasına Əlavə»də nəzərdə tutulan iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə aşağıdakı kimi müəyyən edilsin:

Iqtisadi fəaliyyət növü

Iqtisadi fəaliyyət

növünün seksiya və kodu

1

2

1-ci risk dərəcəsi

Yaşayış üçün yerlər tərəfındən xidmətlərin göstərilməsi

I 55

1

2

Proqram təminatının işlənməsi, bu sahədə məsləhətlər və bununla əlaqədar fəaliyyət

J 62

Informasiya xidmətləri fəaliyyəti

J 63

Maliyyə fəaliyyəti (sığorta və pensiya

təminatı üzrə xidmətlərdən başqa)

K 64

Sığorta, təkrarsığorta və pensiya təminatı

K 65

Hüquq və mühasibat uçotu sahəsində fəaliyyət

M 69

Mərkəzi ofislərin fəaliyyəti və idarəetmə

sahəsində fəaliyyət

M 70

Ictimai və humanitar elmlər sahəsində

tədqiqatlar və işləmələr

M 722

Reklam fəaliyyəti və bazarın öyrənilməsi

M 73

Məşğulluq sahəsində fəaliyyət

N 78

Səyahət agentliklərinin və turoperatorların

əvvəlcədən sifariş etmə xidməti və bununla əlaqədar fəaliyyət

N 79

Mənzərələrin dəyişdirilməsi üzrə xidmətlərin göstərilməsi

N 813

Dövlət idarəetməsi və müdafiə;

icbari sosial təminat

O 84

Ictimai birliklərin (təşkilatların) fəaliyyəti

S 94

Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilatların

fəaliyyəti

U 99

2-ci risk dərəcəsi

Avtomobillərin satışı

G 451

Avtomobillər üçün hissələrin, qovşaqların və ləvazimatların satışı

G 453

Avtomobil və motosikletlərin satışından

başqa topdan satış

G 46

Avtomobil və motosikletlərin satışından başqa pərakəndə satış

 

G 47

Poçt və kuryer fəaliyyəti

 

H 53

Içki və yeməklərin satışı ilə əlaqədar

xidmətlərin göstərilməsi

I 56

1

2

Kinofilmlərin, video və televiziya

proqramlarının istehsalı, səsyazma və musiqi nəşrləri ilə əlaqədar fəaliyyət

J 59

Proqramların tərtib edilməsi, radio və

televerilişlərin translyasiya edilməsi ilə

əlaqədar fəaliyyət

J 60

Məlumat texnologiyaları və hesablama

texnikası sahəsində sair fəaliyyət

J 63

Maliyyə xidmətləri və sığorta sahəsində

yardımçı fəaliyyət

K 66

Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar

L 68

Memarlıq, mühəndis axtarışları və bu

sahələrdə texniki məsləhətlərin verilməsi

M 711

Təbii və texniki elmlər sahəsində tədqiqatlar və işləmələr

M 721

Digər peşəkar, elmi və texniki fəaliyyət

M 74

Kirayə və Iizinq fəaliyyəti

N 77

Təmizlik işləri üzrə fəaliyyət

N 812

Biznesin mühafizəsinə yönəldilmiş inzibati və sair əlavə fəaliyyət

N 82

Təhsil

P 85

Səhiyyə sahəsində fəaliyyət

Q 86

Sosial xidmətlərin göstərilməsi

Q 87

Yaşayışla təminatsız sosial xidmətlərin

göstərilməsi

Q 88

Incəsənət sahəsində sair fəaliyyətin

göstərilməsi və mədəni-kütləvi əyləncəli

tədbirlərin həyata keçirilməsi

R 90

Kitabxana, arxiv, muzeylərin və digər

mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyəti

R 91

Qumar oyunlarının təşkili və mərc çəkmək

üzrə fəaliyyət

R 92

Istirahət və əyləncələrin təşkili üzrə fəaliyyət

R 932

Sair fərdi xidmətlərin göstərməsi

S 96

3-cü risk dərəcəsi

Birillik bitkilərin becərilməsi

A 011

1

2

Çoxillik bitkilərin becərilməsi

A 012

Bitkilərin çoxaldılması (əkilməsi)

A 013

Heyvandarlıqla əlaqəli bitkiçilik

A 015

Geyim istehsalı

C 14

Poliqrafiya fəaliyyəti və yazılmış

məlumatların daşıyıcılara çoxaldılması

C 18

Oyun və oyuncaqların istehsalı

C 324

Nəşriyyat fəaliyyəti

J 58

Baytarlıq fəaliyyəti

M 75

4-cü risk dərəcəsi

Heyvandarlıq

A 014

Kənd təsərrüfatı sahəsində xidmət

göstərilməsi

A 016

Balıq yetişdirmə

A 032

Süd məhsullarının istehsalı

C 105

Sabun və yuyucu tozların, təmizləyici və

cilalayıcı vasitələrin, ətriyyat və kosmetika

vasitələrinin istehsalı

C 204

Əczaçılıq məhsullarının istehsalı

C 21

Motosikletlərin, onların hissələrinin,

qovşaqlarının və ləvazimatlarının satışı,

motosikletlərə texniki xidmət və təmiri

G 454

Yardımçı-texniki xidmətlərin fəaliyyəti

N 811

Muzdlu işçilərlə şəxsi ev təsərrüfatlarının

fəaliyyəti

T 97

5-ci risk dərəcəsi

Ovçuluq və vəhşi heyvanların yetişdirilməsi və bu sahələrdə xidmətin göstərilməsi

A 017

Ət məhsullarının istehsalı (emalı)

C 101

Dəyirman-ding sənayesi məhsullarının nişasta və nişasta məhsullarının istehsalı

C 106

Un və un məmulatlarının istehsalı

C 107

Heyvanlar üçün hazır yemlərin istehsalı

C 109

Içki istehsalı

C 11

Toxuculuq sənayesi

C 13

1

2

Istintaqın aparılması və təhlükəsizliyin

təminatı

N 80

Dəri və dəridən məmulatların, ayaqqabıların istehsalı

C 15

Mərkəzi istilik qazanlarından başqa buxar

qazanlarının istehsalı

C 253

Idman sahəsində fəaliyyət

R 931

6-cı risk dərəcəsi

Sair qida məhsullarının istehsalı

C 108

Kompyuter, elektron və optik məhsulların

istehsalı

C 26

Zərgərlik məmulatlarının və süni daş-qaşların istehsalı

C 321

Musiqi alətlərinin istehsalı

C 322

Idman mallarının istehsalı

C 323

Digər qruplara daxil edilməyən müxtəlif

məhsulların istehsalı

C 329

Bəzək və tamamlayıcı işlər

F 433

Anbar təsərrüfatı və yardımçı nəqliyyat

fəaliyyəti

H 52

Kompyuterlərin, şəxsi istifadə əşyalarının,

məişət mallarının təmiri

S 95

7-ci risk dərəcəsi

Meyvə və tərəvəzlərin emalı və

konservləşdirilməsi

C 103

Bitki və heyvan yağları və piylərin istehsalı

C 104

Tütün məmulatlarının istehsalı

C 12

Kağız və karton istehsalı

C 17

Şüşə və şüşədən məmulatların istehsalı

C 231

Odadavamlı məmulatların istehsalı

C 232

Gildən sair tikinti məmulatlarının istehsalı

C 233

Sair çini və saxsı məmulatların istehsalı

C 234

Metalların emalı və metallara örtük çəkilməsi, maşınqayırmanın əsas texnoloji prosesləri

C 256

Bıçaq məmulatlarının, alətlərin və dəmir

məmulatlarının istehsalı

C 257

1

2

Tullantıların yığılması, emalı və məhv

edilməsi, istehsalat tullantılarından təkrar istifadə edilməsi

E 38

Boru kəməri nəqliyyatının fəaliyyəti

H 495

Texniki sınaq və nəzarət

M712

8-ci risk dərəcəsi

Rezin və plastmas məmulatların istehsalı

C 22

Gəmiqayırma

C 301

Hazır metal məmulatlarının, maşın və

avadanlıqların təmiri

C 331

Şəhərlərarası dəmir yolu xətti ilə sərnişin

daşınması

H 491

Dəmir yolu vasitəsilə yük daşınması

H 492

Su nəqliyyatının fəaliyyəti

H 50

Hava nəqliyyatının fəaliyyəti

H 51

Rabitə

J 61

9-cu risk dərəcəsi

Mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan

məmulatların və tıxacın istehsalı; hopdurma və hörmə materialların istehsalı

C 16

Silah va hərbi sursat istehsalı

C 254

Dəzgahların istehsalı

C 284

Mebellərin istehsalı

C 31

Tibbi və stomatologiya təcrübəsində tətbiq

olunan alətlərin istehsalı

C 325

Digər tullantıların yığılması və məhv edilməsi

E 39

Sair quru yol nəqliyyatının fəaliyyəti

H 493

Yük avtomobil nəqliyyatlarının fəaliyyəti

H 494

10-cu risk dərəcəsi

Boya və lakların istehsalı

C 203

Sair kimyəvi məhsulların istehsalı

C 205

Süni və sintetik kimyəvi liflərin istehsalı

C 206

Metalın döyülməsi, preslənməsi,

ştamplanması və profillənməsi, toz

metallurgiyası

C 255

Elektrik naqillərinin və elektrik şəbəkələri

üçün cihazların istehsalı

C 273

Elektrik Iampaları və işıqlandırıcı

avadanlıqların istehsalı

C 274

Məişət cihazlarının istehsalı

C 275

11-ci risk dərəcəsi

Balıq, xərçəngkimilər və molyuskaların emalı və konservləşdirilməsi

C 102

Abraziv məmulatların və sair qeyri-metal

mineral məhsulların istehsalı

C 239

Sair hazır metal məmulatlarının istehsalı

C 259

Ümumi təyinatlı sair maşınların istehsalı

C 282

12-ci risk dərəcəsi

Balıqçılıq

A 031

Çuqun, polad və ferroərinti istehsalı

C 241

Poladdan boru, içi boş profillər və birləşdirici hissələrin istehsalı

C 242

Elektrik mühərriklərinin, generatorlarının,

transformatorların və elektrik paylayıcı və

tənzimləyici cihazlarının istehsalı

C 271

Sair elektrik avadanlıqlarının istehsalı

C 279

Ümumi təyinatlı avadanlıqların istehsalı

C 281

Kənd və meşə təsərrüfatı üçün maşın və

avadanlıqların istehsalı

C 283

Avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların

istehsalı

C 29

Dəmir yolu nəqliyyatı vasitələrinin istehsalı

C 302

Hərbi avtomobillərin istehsalı

C 304

Digər qruplara daxil edilməyən nəqliyyat

vasitələri və avadanlıqlarının istehsalı

C 309

Avtomobillərə texniki xidmət göstərilməsi və onların təmiri

 

G 452

13-cü risk dərəcəsi

Meşə təsərrüfatı və bu sahədə xidmətin

göstərilməsi

A 02

Koks və təmizlənmiş neft məhsullarının

istehsalı

C 19

1

2

Əsas kimyəvi maddələrin, gübrə və azot

birləşmələrinin, ilkin formalarda plastik kütlə və sintetik kauçukun istehsalı

C 201

Sement, əhəng və gips istehsalı

C 235

Əlvan metalların istehsalı

C 244

Metal tökmə

C 245

Xüsusi təyinatlı sair maşın və avadanlıqların istehsalı

C 289

Sənaye maşın və avadanlıqlarının

quraşdırılması

C 332

Elektrik enerjisi, qaz, buxar və

kondisiyalaşdırılmış hava ilə təchizat

D 35

Suyun yığılması, təmizlənməsi və paylanması

E 36

Çirkli suların yığılması və emalı

E 37

Binaların sökülməsi və tikinti sahəsinin hazırlanması

F 431

Elektrik və su kəməri sistemlərinin və sair

mühəndis avadanlıqlarının quraşdırılması

F 432

Ixtisaslaşdırılmış tikinti işləri

F 439

14-cü risk dərəcəsi

Daş kömür və Iiqnit hasilatı

B 05

Xam neft və təbii qaz hasilatı

B 06

Metal filizlərinin hasilatı

B 07

Mədənçıxarma sənayesinin digər sahələri

B 08

Mədənçıxarma sənayesi sahəsinə xidmətlərin göstərilməsi

B 09

Aqrokimyəvi məhsulların istehsalı

C 202

Beton, gips və sementdən məmulatların istehsalı

C 236

Dekorativ və tikinti daşlarının kəsilməsi, emalı və naxışlanması

C 237

Çuqun və poladın sair ilkin emalı

C 243

Metaldan tikinti konstruksiyaları və

məmulatlarının istehsalı

C 251

Metal sistemlərin, radiatorların və çənlərin

istehsalı

C 252

1

2

Batareyaların, akkumulyatorların istehsalı

C 272

Kosmik aparatlar da daxil olmaqla, uçan

aparatların istehsalı

C 303

Binaların tikintisi

F 41

Mülkü təyinatlı inşaat işləri

F 42

2. Istehsalatda bədbəxt hadisələr va peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta tarifləri peşə riskinin dərəcəsindən və sığorta olunanların kateqoriyalarından asılı olaraq fərqləndirilməklə aşağıdakı kimi müəyyən edilsin:

Peşə riskinin dərəcəsi

Sığorta olunanların kateqoriyaları üzrə sığorta tarifi (faizlə)

qulluqçular

fəhlələr

1

0,2

0,4

2

0,2

0,5

3

0,2

0,6

4

0,2

0,8

5

0,2

0,9

6

0,3

1,0

7

0,3

1,2

8

0,3

1,4

9

0,4

1,5

10

0,4

1,6

11

0,4

1,7

12

0,5

1,8

13

0,5

1,9

14

0,5

2,0

3.  Nəzərə alınsın ki, istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta tariflərinin müəyyən edilməsində istifadə olunan sığorta olunanların  istehsalatda yerinə yetirilən əmək funksiyalarının xarakterinə görə kateqoriyalar üzrə bölgüsü Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 07 fevral tarixli 23 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta olunanların istehsalatda yerinə yetirilən əmək funksiyalarının xarakterinə görə kateqoriyalar üzrə bölgüsünün Qaydası» ilə tənzimlənir.

4. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının

Baş naziri:                                         Ə.Baxşıyev

08  fevral 2011-ci il

№  24

Joomla 1.5