"Xarici donorlar tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində qrant vermək hüququnun əldə edilməsi Qaydası"nda dəyişikliklər edilməsi haqqında

ÇapE-poçt

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN

Q Ə R A R I

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il

28 dekabr tarixli 95 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Xarici

donorlar tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının

ərazisində qrant vermək hüququnun əldə edilməsi

Qaydası"nda dəyişikliklər edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 22 oktyabr tarixli 339 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Xarici donorlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində qrant vermək hüququnun əldə edilməsi Qaydası"nda dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 24 yanvar tarixli 12 nömrəli qərarına uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il            28 dekabr tarixli 95 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Xarici donorlar tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində qrant vermək hüququnun əldə edilməsi Qaydası"nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 1.3-cü və 3.5-ci bəndlər ləğv edilsin.

2. 2.2-ci bənddə "(bundan sonra - Nazirlik)" sözləri "(bundan sonra - Maliyyə Nazirliyi)" sözləri ilə əvəz edilsin.

3. 2.3-cü və 2.4-cü bəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

"2.3. Qrantın maliyyə-iqtisadi məqsədəmüvafiqliyinə dair Maliyyə Nazirliyinin rəyinin əldə edilməsi və bundan sonra qrant müqaviləsinin (qərarının) qeydə alınması üçün xarici donor və ya müqavilə üzrə     resipiyent (onların nümayəndəsi) tərəfindən müqavilə bağlandıqdan (qərar verildikdən) 30 (otuz) gün müddətində "bir pəncərə prinsipi" üzrə  kommersiya qurumlarına münasibətdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə, dini qurumlara münasibətdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə İdarəsinə, digər qeyri-kommersiya qurumlarına və fiziki şəxslərə münasibətdə isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə (bundan sonra - əlaqələndirici dövlət orqanı) müvafiq ərizələrlə müraciət edilir. Bu Qaydanın əlavəsində göstərilmiş formada təqdim edilən ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə olunur:

2.3.1. qrant müqaviləsi (qərarı), müqavilə (qərar) üzrə layihə, müqavilə (qərar) qanuni təmsilçi olmayan şəxs tərəfindən imzalandıqda, onun müvafiq səlahiyyətə malik olması barədə sənəd (imzalamaq səlahiyyəti müqavilədə göstərilmədiyi halda), qrant müqaviləsinin (qərarının) qeydə alınması üçün resipiyentin ərizəsi;

2.3.2. qrantın maliyyə-iqtisadi əsaslandırılması.

2.4. Sənədlər xarici dildə tərtib edildikdə, onların tərcüməsi də əlavə edilir. Xarici ölkədə tərtib olunmuş sənədlər leqallaşdırılmalı və ya onlara apostil verilməlidir.".

4. Aşağıdakı məzmunda 2.5-ci və 2.6-cı bəndlər əlavə edilsin:

"2.5. Bu Qaydanın 2.3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş sənədlər daxil olduğu vaxtdan növbəti iş günündən gec olmayaraq, əlaqələndirici dövlət orqanı onların tamlığını, donorun bu Qaydanın 1.2-ci bəndində göstərilmiş xarici donorlara aid olub-olmadığını müəyyən edir və qrantın maliyyə-iqtisadi məqsədəmüvafiqliyinə dair rəyin əldə edilməsi üçün qrant müqaviləsini (qərarını) və qrantın maliyyə-iqtisadi əsaslandırılmasını sifarişli poçt göndərişi vasitəsilə Maliyyə Nazirliyinə göndərir. Sənədlər tam təqdim olunmadıqda, müraciət etmiş şəxsə geri qaytarılır və çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün əlavə olaraq 10 gün müddət təyin edilir.

2.6. Qrant müqaviləsinin (qərarının) və qrantın maliyyə-iqtisadi əsaslandırılmasının əsli ilə yanaşı onların elektron surəti də təqdim olunduqda, əlaqələndirici dövlət orqanı həmin sənədlərin surətini Maliyyə Nazirliyinə elektron qaydada təqdim edir.".

5. 3.1-ci bənd üzrə:

5.1. birinci cümlədə "Nazirlik" sözü "Maliyyə Nazirliyi" sözləri ilə, "müraciətlərinə ərizə" sözləri "əlaqələndirici dövlət orqanının göndərdiyi sənədlərə onların" sözləri ilə və "15" rəqəmi "7" rəqəmi ilə əvəz edilsin;

5.2. ikinci cümlədə "Bu Qaydanın 2-ci hissəsində göstərilən" sözləri "Həmin" sözü ilə və "15" rəqəmi "7" rəqəmi ilə əvəz edilsin;

5.3. üçüncü cümlə çıxarılsın.

6. 3.2-ci bənddə "Nazirliyin" sözü "Maliyyə Nazirliyinin" sözləri ilə, "əsaslandırılmalıdır" sözü "əsaslandırılmalı və rəy əlaqələndirici dövlət orqanına təqdim edilməlidir" sözləri ilə əvəz edilsin.

7. Aşağıdakı məzmunda 3.2-1-ci bənd əlavə edilsin:

"3.2-1. Qrantın maliyyə-iqtisadi cəhətdən məqsədəmüvafiq hesab edilməməsinə dair Maliyyə Nazirliyinin rəyi daxil olduqdan sonra əlaqələndirici dövlət orqanı tərəfindən 3 iş günü müddətində bu barədə müraciət etmiş xarici donora və ya müqavilə üzrə resipiyentə (onların nümayəndəsinə) məlumat verilir.".

8. 3.4-cü və 4.1-ci bəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

"3.4. Qrantın verilməsi məqsədi və onun maliyyə-iqtisadi əsaslandırılması qeyri-dəqiq göstərildikdə, qrantın maliyyə-iqtisadi məqsədəmüvafiqliyinə dair rəyin verilməsindən imtina edilir və bu Qaydanın 3.1-ci bəndində göstərilən müddətdə əlaqələndirici dövlət orqanına bu barədə məlumat verilir.

4.1. Qrantın maliyyə-iqtisadi cəhətdən məqsədəmüvafiq hesab olunması barədə Maliyyə Nazirliyinin rəyi əlaqələndirici dövlət orqanına təqdim olunduğu təqdirdə, xarici donor qrant vermək hüququnu əldə etmiş hesab edilir.".

9. Qaydaya əlavə - "Qrantın maliyyə-iqtisadi məqsədəmüvafiqliyinə dair rəyin əldə edilməsi barədə ərizənin forması"ndan "nəzərdə tutulan" sözləri çıxarılsın və həmin formada "müqaviləsinin bağlanılması (qərarın verilməsi) nəzərdə tutulmuşdur" sözləri "müqaviləsi bağlanılmışdır (qərarı verilmişdir)" sözləri ilə əvəz edilsin.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının

Baş naziri:                                                  Ə.Baxşıyev

 

«6» fevral 2017-ci il

№ 5

 

Joomla 1.5